26 грудня 2018 р.

АO «ОПЗ» на сайті PROZORRO проводить торги по коду 79212300 - «Послуги з проведення обов'язкової аудиторської перевірки»

У документах вказані критерії та порядок відбору аудиторів.


ПОРЯДОК
проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод"
за 2018 рік


1. Цей Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" за 2018 рік (далі – Порядок) розроблено у відповідності до Закону України від 21.12.2017  № 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі – Закон № 2258-VIII), який набрав чинності з 1 січня 2018 року та введено в дію з 1 жовтня 2018 року.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом № 2258-VIII, Законом України від 16.07.1999 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон № 996-ХІV).

3. Відповідно до Закону № 2258-VIII обов'язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб'єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

4. Згідно зі статтею 1 Закону № 996-ХІV підприємства, що становлять суспільний інтерес, – підприємства, які, зокрема, відповідно до цього Закону належать до великих підприємств. Та відповідно до статті 2 цього Закону великими є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
- балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
- середня кількість працівників – понад 250 осіб.

З урахуванням того, що балансова вартість активів АТ "ОПЗ" станом на 1 січня 2018 року склала 5'423'858,0 тис грн, що за курсом НБУ гривні до євро на цю дату становило 161,93 млн євро, та те, що середня кількість працівників АТ "ОПЗ" станом на 1 січня 2018 року склала 3236 осіб, випливає, що АТ "ОПЗ" належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та підпадає під чинність Закону № 2258-VIII.

5. З огляду на те, що у своїй діяльності АТ "ОПЗ" суворо дотримується чинного законодавства України, цей Порядок ставить на меті неухильне виконання вимог Закону № 2258-VIII та визначає процедуру відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ОПЗ" за 2018 рік.

6. З метою забезпечення прозорості процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту Тендерна комісія АТ "ОПЗ", яка забезпечує проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами, розміщує в системі «Prozorro. Продажі» оголошення про відбір суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту та зазначає критерії, яким мають відповідати суб'єкти аудиторської діяльності та їх пропозиції щодо проведення обов'язкового аудиту.

7. Пропозиції щодо проведення обов'язкового аудиту приймаються протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту розміщення в системі «Prozorro. Продажі» оголошення про відбір суб'єктів аудиторської діяльності.

8. З моменту спливу 10-денного строку тендерна комісія АТ "ОПЗ" протягом 5-ти робочих днів вивчає пропозиції щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ОПЗ" за 2018 рік, що надійшли на адресу АТ "ОПЗ" під час проведення відбору.

9. За підсумками розгляду пропозицій щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ОПЗ"  за 2018 рік, що надійшли на адресу АТ "ОПЗ" під час проведення відбору, складається протокол, який підписується всіма членами тендерної комісії.

10. Копія протоколу про підсумки відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту АТ "ОПЗ" разом з пропозиціями щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності та проектами  договорів на  проведення  аудиту  надається  Наглядовій  раді АТ "ОПЗ" для затвердження аудиторської фірми та умов договору з нею.
КРИТЕРІЇ
відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод"
за 2018 рік

1. Ці Критерії відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" за 2018 рік (далі – Критерії) розроблені у відповідності до Закону України від 21.12.2017  №2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі – Закон № 2258-VIII), який набрав чинності з 1 січня 2018 року та введено в дію з 1 жовтня 2018 року.

2. Ці Критерії є однозначними, прозорими, недискримінаційними, кореспондуються з вимогами Закону № 2258-VIII та своєю метою мають забезпечити проведення процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (далі – АТ "ОПЗ") за 2018 рік, як підприємства, що становить суспільний інтерес.

3. Для відбору суб'єктів аудиторської діяльності щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ОПЗ" за 2018 рік суб'єкт аудиторської діяльності має відповідати наступним критеріям:

3.1. Аудиторська фірма або аудитор провадить аудиторську діяльність як фізична особа – підприємець або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником аудиторської фірми.

3.2. Аудиторська фірма або аудитор набула(в) права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом №2258-VIII.

3.3. Аудиторська фірма або аудитор включена(ий) до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності як суб'єкт аудиторської діяльності та має відповідні дозволи і ліцензії, а саме аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. На підтвердження цього учасник повинен надати довідку у довільній формі.
У разі відсутності сформованого розділу вказаного Реєстру – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, на дату розкриття пропозицій (право на проведення аудиту зберігається за аудиторськими фірмами, що мали право на провадження аудиторської діяльності на дату введення в дію Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями) «Аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»), надати копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України та копію чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості.

3.4. Аудиторська фірма або аудитор відповідає вимогам, встановленим статтею 23 Закону № 2258-VIII. Аудиторська фірма або аудитор для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Мати не менше, за основним місцем роботи, п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит (атестація аудиторів) або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

3.5. Аудиторська фірма або аудитор має певний досвід (не менше трьох років) з надання аудиторських послуг підприємствам, які Законом України від 16.07.1999 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" віднесені до великих підприємств. На підтвердження цього учасник повинен надати довідку у довільній формі.

3.6. Обсяг робіт включає аудит фінансової звітності АТ «ОПЗ», підготовленої відповідно до МСФЗ, станом на 31 грудня 2018 року за рік, що закінчується на цю дату.

3.7. Строк виконання робіт, а саме, надання звіту незалежного аудитора до 31.03.2019 року.

3.8. Гранична вартість послуг з аудиту фінансової звітності Товариства обмежена фінансовим планом АТ «ОПЗ» на 2019 рік та складає 2 340,0 тис грн (без ПДВ).